20.000 Forint feletti vásárlás esetén ingyenes GLS szállítás Magyarország területére!

Kérdése van? Hívjon minket! +36-70/602-8300

Hibás teljesítéshez kapcsolódó alapfogalmak, tájékoztató, GYIK, dokumentum minták

Tisztelt Látogató!


Ezen oldalon összefoglaltuk a jótállási és kellékszavatossági fogalmakat, dokumentumokat és magyarázatokat. Szeretnénk segíteni önöket a jogaik pontosabb megértésében és tájékoztatást adni ezen jogok gyakorlásával kapcsolatban.

 

Alapfogalmak

Hibás teljesítés:
Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
Fontos szabály, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely vonatkozó törvényi fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Jótállás:
A jótállás - hétköznapi és közismert nevén „garancia” - azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett. 

Kellékszavatosság:
A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.
Az adásvételi szerződésekben az eladói pozícióban lévő fél ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának).
Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hiba-okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben.

Termékszavatosság:
Az új Ptk. vezette be a termékszavatosság fogalmát, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.
A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Forrás: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/146

 

Amennyiben bármilyen minőségi kifogása merül fel a webshopunkon vásárolt termékekkel kapcsolatban, kérjük jelezze elérhetőségeink egyikén.

Szükséges adatok kellékszavatossági igény benyújtása esetén:

  • Rendelés szám
  • Termék megnevezés vagy cikkszám
  • Hiba rövid leírása
  • Telefonos vagy e-mail elérhetőség megadása kapcsolatfelvétel céljából.

Szükséges adatok jótállási igény benyújtása esetén:

Fontos! Kérjük előzetes értesítés nélkül semmiképpen ne küldjön szervízünk részére hibás terméket. Utánvétes és portós csomagot átvételére előzetes egyeztetés után sincsen lehetőség.

A leggyakrabban felmerülő jótállási és kellék- és termékszavatossági kérdéseket tökéletesen és érhetően összefoglalja a A Fogyasztó Barát képsorozat, melyet a következő képre kattinta tekinthet meg.

 

Amennyiben további kérdése merülne fel, állunk rendelkezésre elérhetőségeink bármelyikén.

 

Dokumentum minták

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel és a hibát

  • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása

  • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás

  • elemi kár, természeti csapás

okozta.Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

  • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

  • ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye határozza meg. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a www.bekeltetes.hu oldalon.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. (lásd Garanciajegy - Forgalmazó).

A tájékoztatóban nem meghatározott, vagy pontatlanul szereplő kérdésekben a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet előírásai a meghatározóak.

Letölthető verzió

JÓTÁLLÁSI JEGY

Tisztelt Felhasználó!

Köszönjük hogy megtisztelt minket bizalmával. Reméljük, hogy termékeink minden szempontból megfelelnek Önnek és az Ön megrendelőinek.

A jótállási idő a Magyarország területén történt vásárlás napjától számított 12 hónap.

Importálja: Vrec-Co Kft.

                     6763 Szatymaz, Kossuth utca 12.

Gyártja: VALUE Mechanical and Electrical Product CO., LTD

                Jiulong Avenue,Western lndustrial District,Wenling,Zhejiang China

Szerviz neve, címe, telefonszáma: Vrec-Co Kft. 6763 Szatymaz, Kossuth utca 12.

                                                          +3662283481

 

 

Termék megnevezése:........................................................................................................................................

Termék típusa:....................................................................................................................................................

Gyártási száma (amennyiben van):....................................................................................................................

Forgalmazó cég neve:.........................................................................................................................................

Forgalmazó cég címe:.........................................................................................................................................

Vásárlás időpontja:.............................................................................................................................................

Kereskedelmi számla sorszáma:.........................................................................................................................

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény benyújtásának időpontja:........................................................................................................

Kijavításra átvétel időpontja:..............................................................................................................................

Hiba oka:

Kijavítás módja:

A termék fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:.................................................................................

 

 

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény benyújtásának időpontja:........................................................................................................

Kijavításra átvétel időpontja:..............................................................................................................................

Hiba oka:

Kijavítás módja:

A termék fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:.................................................................................

 

 

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Kicserélés történt, melynek időpontja:...............................................................................................................

 

Letölthető verzió

 

HIBABEJENTŐ LAP

Garancialévél 1.sz. melléklet

 

Készülék neve és típusa:................................................................................

Vásárlás Dátuma:...........................................................................................

Számla sorszáma:..........................................................................................

Vevő neve:.....................................................................................................

Vevő szállítási címe:......................................................................................

Vevő elérhetőségei:

E-mail:..........................................................................................................

Telefon:........................................................................................................

 

Hibajelenség:

 

 

 

 

 

 

 

Kiállította:

Dátum:                                                                                                                                                     Aláírás (P.H.)

Letölthető verzió

JEGYZŐKÖNYV

 

a fogyasztó kifogásáról a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapjánFogyasztó neve:................................................................................................................

Fogyasztó címe:................................................................................................................

Fogyasztó elérhetősége (telefon, E-mail):.............................................................................

Termék megnevezése:.......................................................................................................

Termék vételára:...............................................................................................................

Vásárlás időpontja:............................................................................................................

Hiba bejelentésének időpontja:............................................................................................

Hiba leírása:

 

 

Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jog (megfelelő aláhúzandó):

javítás                     csere                           árleszállítás                                      visszavásárlás

 

Kifogás rendezésének módja (amennyiben eltér a fogyasztó által érvényesített igénytől, akkor ennek indoka):

 

Kifogás rendezésének elutasítása esetén ennek indoka:

 

 

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye határozza meg. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a www.bekeltetes.hu oldalon.

Alulírott fogyasztó jelen jegyzőkönyv aláírásával hozzájárulok, hogy a vállalkozás a jegyzőkönyvben rögzített adataimat a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerint kezelje.

A jegyzőkönyv felvételének időpontja:

Vállalkozás (cégszerű aláírása)                                                                                                     Fogyasztó

Letölthető verzió