R600a Labeling elements in various languages

ENGLISH

DANGER
Extremely flammable gas. Contains gas under pressure; may explode if heated. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not pierce or burn, even after use. Leaking gas fire: Do not extinguish, unless leak can be stopped safely. Eliminate all ignition sources if safe to do so. Store in a well-ventilated place. Protect from sunlight. Do no expose to temperatures exceeding 50 °C/ 122 °F. Discard in a safe place.

This cartridge complies with EN 417. This cartridge may be used with any appliance category direct pressure butane complying with EN 521. Follow the instructions for use supplied with the appliance.

WARNING: DO NOT REFILL

Ingredients: >95% Isobutane (CAS: 75-28-5 Index: 601-004-00-0)
ADR/RID class: 2 Classification code: 5F

FRENCH

DANGER
Gaz extrêmement inflammable. Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Fuite de gaz enflammé: Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans danger. Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger. Stocker dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.  Déposer les cartouches vides dans un endroit sûr.

Cette cartouche peut être utilisée avec tout appareil à pression directe de catégorie butane conforme à l’EN 521. Cette cartouche est conforme à l'EN 417.  Suivre les instructions du mode d'emploi fourni avec l'appareil utilisé.

ATTENTION : NE PAS REMPLIR À NOUVEAU

Ingrédients : >95 % Isobutane (CAS : 75-28-5 Index : 601-004-00-0)
Classe ADR/RID : 2 Code de classification : 5F

GERMAN

GEFAHR
Extrem entzündbares Gas. Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann. Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. An sicherem Ort entsorgen.

Diese Kartusche darf mit jedem Gerät der Kategorie unmittelbarer Butandruck entsprechend EN 521 verwendet werden.  Diese Kartusche entspricht der Norm EN 417.  Bedienungsanleitung des zugehörigen Gerätes beachten. 

WARNHINWEIS: NICHT WIEDERBEFÜLLEN

Inhaltsstoffe: >95 % Isobutan (CAS: 75-28-5 Index: 601-004-00-0)
ADR/RID-Klasse: 2 Klassifizierungscode: 5F

ITALIAN

PERICOLO
Gas altamente infiammabile. Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. In caso d'incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo. Eliminare ogni fonte di accensione se non c'è pericolo. Conservare in luogo ben ventilato. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122°F. Gettare la cartuccia in un luogo sicuro.

Questa cartuccia può essere utilizzata con tutte le apparecchiature a pressione diretta di butano conformi alla EN 521. Questa cartuccia è conforme alla norma EN 417. Attenersi alle istruzioni d’uso fornite con l’apparecchiatura.

ATTENZIONE: NON RICARICARE

Ingredienti: >95% isobutano (CAS: 75-28-5 Index: 601-004-00-0)
Classe ADR/RID: 2 Codice di classificazione: 5F

POLISH

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Skrajnie łatwopalny gaz. Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku. Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Usunąć puste pojemniki w bezpieczne miejsce.

Wkład ten może być używany z butanem dowolnej kategorii urządzeń o bezpośrednim ciśnieniu zgodnym z normą EN 521. Pojemnik zgodny z EN 417. Postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do urządzenia.

UWAGA: NIE NAPEŁNIAĆ POWTÓRNIE

Składniki: >95% Izobutan (CAS: 75-28-5 Index: 601-004-00-0)
Klasa ADR/RID: 2 Kod klasyfikacyjny: 5F

SPANISH

PELIGRO
Gas extremadamente inflamable. Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Fuga de gas en llamas: No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro. Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo. Almacenar en un lugar bien ventilado. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122°F. Depositar los cartuchos vacíos en un lugar seguro.

Este cartucho puede utilizarse con cualquier aparato de categoría presión directa butano conforme a la Norma EN 521. Este cartucho cumple la Norma EN 417. Síganse las instrucciones de uso suministradas con el aparato.

ATENCIÓN: NO RELLENAR

Ingredientes: >95 % de isobutano (CAS: 75-28-5 Index: 601-004-00-0)
Clase ADR/RID: 2 Código de clasificación: 5F

DUTCH

GEVAAR
Zeer licht ontvlambaar gas. Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden. Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/ 122°F. Verwijder het patroon op een veilige plaats.

Dit patroon mag worden gebruikt met elk directe druk butaan toestellen van categorie XYZ die voldoen aan EN 521. Dit patroon is in overeenstemming met EN 417. Volg de gebruiksinstructies op geleverd met het toestel.

WAARSCHUWING: NIET HERVULLEN

Ingrediënten: >95% Isobutaan (CAS: 75-28-5 Index: 601-004-00-0)
ADR/RID klasse: 2 Classificatiecode: 5F

CZECH

NEBEZPEČÍ
Extrémně hořlavý plyn. Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Požár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit. Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika. Skladujte na dobře větraném místě. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122°F. Odkládejte na bezpečném místě.

Tato nádoba může být použita se spotřebičem na butan v souladu s EN 521. Tato nádoba vyhovuje EN 417. Dodržujte návod k použití dodávaný se spotřebičem. 

UPOZORNĚNÍ: znovu nenaplňovat.

Složení: >95 % Isobutan (CAS: 75-28-5 Index: 601-004-00-0)
Třída ADR/RID: 2 Klasifikační kód: 5F

HUNGARIAN

VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes gáz. Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Égő szivárgó gáz: Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető. Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető. Jól szellőző helyen tárolandó. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. A hulladékát tegye biztonságos helyre!

Ez a gázpatron bármely, az EN 521 szabványnak megfelelő, közvetlen nyomású butánnal üzemelő készülékhez használható. A gáztároló megfelel az EN 417 követelményeinek. Tartsa be a készülék használati utasításait.

FIGYELEM: ÚJRATÖLTENI TILOS!

Összetevők: >95% izobután (CAS: 75-28-5 Index: 601-004-00-0)
ADR/RID osztály: 2 Osztályozási kód: 5F

PORTUGUESE

PERIGO
Gás extremamente inflamável. Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a acção do calor. Manter fora do alcance das crianças. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Não furar nem queimar, mesmo após utilização. Incêndio por fuga de gás: não apagar, a menos que se possa deter a fuga em segurança. Eliminar todas as fontes de ignição se tal puder ser feito em segurança. Armazenar em local bem ventilado. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/ 122°F. Depositar os cartuchos em local seguro.

Este cartucho pode ser utilizado com todos os aparelhos à pressão directa do butano, conforme a EN 521. Este cartucho está conforme com a EN 417. Seguir as instruções de utilização fornecidas com o aparelho utilizado.

ATENÇÃO: NÃO REUTILIZAR

Ingredientes: >95% de isobutano (CAS: 75-28-5 Index: 601-004-00-0)
Classe ADR/RID: 2 Código de classificação: 5F

SWEDISH

FARA
Extremt brandfarlig gas. Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt. Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. Förvaras på väl ventilerad plats. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.  Bortkastas på säker plats.

Gasbehållaren får användas med apparater som uppfyller EN521 kategori butan. Denna behållare uppfyller EN417. Följ bruksanvisningen som levererats med gasapparaten.

VARNING : Får ej återfyllas

Ingredienser: >95 % isobutan (CAS: 75-28-5 Index: 601-004-00-0)
ADR/RID-klass: 2 Klassificeringskod: 5F

SLOVAK

NEBEZPEČENSTVO
Mimoriadne horľavý plyn. Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Požiar unikajúceho plynu: Nehaste, pokiaľ únik nemožno bezpečne zastaviť. Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/ 122 °F. Odkladajte na bezpečnom mieste.

Táto nádoba sa môže používať so spotrebičom na bután akejkoľvek kategórie podľa EN 521. Tato nádoba vyhovuje EN 417. Dodržujte návod k používaniu dodávaný so spotrebičom.

UPOZORNENIE: ZÁKAZ OPAKOVANÉHO PLNENIA

Zloženie: >95 % izobután (CAS: 75-28-5 Index: 601-004-00-0)
Trieda ADR/RID: 2 Klasifikačný kód: 5F

ESTONIAN

ETTEVAATUST
Eriti tuleohtlik gaas. Sisaldab rõhu all olevat gaasi, kuumenemisel võib plahvatada. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Lekkiva gaasi põlemise korral mitte kustutada, välja arvatud juhul, kui leket on võimalik ohutult peatada. Eemaldada kõik süüteallikad, kui seda on võimalik teha ohutult. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/ 122 °F.  Kasutusest kõrvaldada ohutusse kohta.

Seda gaasiballooni tohib kasutada iga kategooria otserõhuga butaangaasiseadmes, mis vastab standardi EN 521 nõuetele. See gaasiballoon vastab standardi EN 417 nõuetele. Järgida gaasiseadmele kaasapandud kasutusjuhendit.

HOIATUS: GAASIBALLOONI EI TOHI UUESTI TÄITA

Koostis: >95% isobutaan (CAS: 75-28-5 Index: 601-004-00-0)
ADR/RID klass: 2 Klassifikatsioonikood: 5F

LATVIAN

BRIESMAS
Īpaši viegli uzliesmojoša gāze. Satur gāzi zem spiediena; karstumā var eksplodēt. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. Degšanas gāzes noplūde: Nedzēst, ja vien noplūdi var apstādināt drošā veidā. Novērst visus uzliesmošanas avotus, ja to var izdarīt droši. Glabāt labi vēdināmā vietā. Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50°C/ 122°F. Izmest drošā vietā!

bis Šo gāzes balonu var lietot ar jebkuras kategorijas tiešā spiediena butāna ierīci atbilstoši EN 521. Šis gāzes balons atbilst EN 417. Ievērot lietošanas norādījumus, kas pievienoti ierīcei!

BRĪDINĀJUMS: NEUZPILDĪT!

Sastāvdaļas: >95% izobutāns (CAS: 75-28-5 Index: 601-004-00-0)
ADR/RID klase: 2 Klasifikācijas kods: 5F

SLOVENIAN

NEVARNO
Zelo lahko vnetljiv plin. Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Požar zaradi uhajanja plina: Ne gasiti, če puščanja ni mogoče varno zaustaviti. Odstraniti vse vire vžiga, če je varno. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Hranite napravo in kartušo na hladnem in suhem mestu!

Kartuša se sme uporabljati s prenosnimi aparati, ki delujejo s tlakom uparjenega plina in so skladni z EN 521. Ta kartuša je skladna z EN 417. Upoštevajte priložena navodila za uporabo!

OPOZORILO! Ni za ponovno polnjenje

Sestavine: >95 % izobutan (CAS: 75-28-5 Index: 601-004-00-0)
Razred ADR/RID: 2 Klasifikacijska oznaka: 5F

MALTESE

PERIKLU
Gass li jaqbad malajr ħafna. Fih gass taħt pressjoni; jista’ jisplodi jekk jissaħħan. Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. Tpejjipx. Ittaqqbux u taħarqux, anki wara li tużah. Tnixxija ta' gass tan-nar: Tippruvax titfiha, sakemm it-tnixxija ma tkunx tista' titwaqqaf bla periklu. Elimina s-sorsi kollha li jqabbdu sakemm ma jkunx perikoluż li tagħmel dan. Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Ipproteġi mid-dawl tax-xemx. Tesponix għal temperatura li teċċedi l-50°C/ 122°F.  armi f’post sigur.

dan il-bott tal-gass jista’ jintuża ma’ kull kategorija ta’ tagħmir ta’ butan li jopera bi pressjoni diretta konformi ma’ EN 521. dan il-bott tal-gass hu konformi ma’ EN 417. segwi l-istruzzjonijiet għall-użu li hemm mat-tagħmir.

TWISSIJA: TERĠAX TIMLIEH

Ingredjenti:> 95% Isobutan (CAS: 75-28-5 Index: 601-004-00-0)
Klassi ADR/RID: 2 Kodiċi ta' klassifikazzjoni: 5F